کتاب جامعه شناسی حقوق , by Mathieu Deflem (2019/2022)

Mathieu Deflem
Google Scholar | ResearchGate | ORCID
 
Persian translations of my 2008 Cambridge University Press book, Sociology of Law
Two different versions are available. 
 
Published in 2019-2020 by the Research Center for Culture, Art and Communication, Tehran. Translated by Ancient Sinai. 344 pp. ISBN: 978-6004522733

Published in 2022-23 by Science Publications, Iran. Translated by Akbar Ahmadi. 384 pp. ISBN: 978-6222463984 

Both versions can be obtained via iranketab.ir
 
Also available via publishers ricac and  elmpub.


معرفی کتاب جامعه شناسی حقوق اثر متیو دفام

کتاب «جامعه‌شناسی حقوق؛ بینش‌هایی در باب سنتی دانشورانه» کوششی است در جهت پر کردن خلأهای مطالعاتی این حوزه در رشته جامعه‌شناسی. این کتاب از آن رو که کوشیده است از یک سو سیر تاریخی‌‌نظری رشته جامعه‌شناسی حقوق، از زمان پیدایش آن در اندیشۀ جامعه‌شناسان تا به امروز را بررسی کند و از سوی دیگر به ارتباط حقوق و نهادهای دیگر نظر افکند، اثری قابل ملاحظه محسوب می‌شود.

کتاب «جامعه‌شناسی حقوق» مجموعاً از چهار بخش و دوازده فصل تشکیل شده که حقوق و برآمدن علوم‌اجتماعی، دیدگاه ماکس‌وبر در باب عقلانی‌شدن حقوق، دیدگاه امیل دورکیم درباره حقوق و همبستگی اجتماعی، حرکت نظری به سوی مطالعه جامعه‌شناختی حقوق، از حقوق‌شناسی جامعه‌شناختی تا جامعه‌شناسی حقوق، جامعه‌شناسی حقوق و ناهمخوانی‌های اندیشه مدرن، حقوق و اقتصاد: سامان‌بخشی به بازار، حقوق و سیاست: نقش حقوق مردم‌سالار، حقوق و یکپارچگی: حرفه حقوقی، حقوق و فرهنگ:توازن ارزش‌ها از رهگذر هنجارها، کنترل اجتماعی: واداشت حقوق، جهانی‌شدن حقوق و نتیجه‌گیری: بینش‌هایی در باب جامعه‌شناسی حقوق، عنوان فصل‌های آن هستند.

فصل ده این کتاب تحت عنوان «حقوق و فرهنگ: توازن ارزش‌ها از رهگذر هنجارها» با اشاره به جداشدن ارزش‌ها و هنجارها در جوامع مدرن به عنوان ماحصل رویش سرمایه‌داری و مردم‌سالاری، آثاری را از منظر مضمونی مرور می‌کند که در جامعه‌شناسی حقوق بر موضوعات مرتبط با پیوند متقابل حقوق و فرهنگ تمرکز کرده‌اند.

مطابق این فصل، هم‌زمان با نیرومند شدن روزافزون ارزش‌های فردگرایانه در جوامع مدرن، طیف گسترده‌ای از مسائل خصوصی پدیدار شده که به دلیل سرشت خصوصی آن، دستخوش سامان‌بخشی‌های حقوقی قرار گرفته‌اند که پژوهش‌های مربوط به جنبه‌های حقوقی موضوعات مرتبط با سلامت و خانواده ازجمله آن‌ها هستند. این فصل با آوردن مورد‌پژوهی‌هایی در این خصوص، نیاز مبرم و همیشگی جوامع مدرن، به برقراری تعادل میان ارزش‌ها از رهگذر هنجارها را نشان می‌دهد.

درمجموع می‌توان گفت این نوشتار، از آن رو که بینشی نظری و پژوهش‌مدار از جامعه‌شناسی حقوق به‌دست می‌دهد، درآمدی پرمایه، جامع‌و مانع به جامعه‌شناسی حقوق است که می‌تواند به‌عنوان کتاب درسی مورد استفاده استادان و دانشجویان قرار گیرد.

کتاب «جامعه‌شناسی حقوق؛ بینش‌هایی در باب سنتی دانشورانه» در ۳۴۲ صفحه و با قیمت ۴۰ هزار تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است.

iranketab.ir See other books and articles by Mathieu Deflem.