Harp, Siyasi Liderlik ve Devlet Oluşumu: Zulu Krallığı, 1808-1879

Mathieu Deflem
Google Scholar | ResearchGate | ORCID

This is a Turkish translation of my paper, "Warfare, Political Leadership, and State Formation: The Case of the Zulu Kingdom, 1808-1879" (Ethnology, 1999), published in Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Anadolu University Law Journal) 8(2):329-347, 2022. 

Translated by Melih Furkan Çiçekci. Available online in PDF format

Please cite as: Deflem, Mathieu. 2022. "Harp, Siyasi Liderlik ve Devlet Oluşumu: Zulu Krallığı, 1808-1879.” Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8(2):329-347. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2164228Öz 

19. yüzyıl Zulu Krallığı’nın kökeni ve evrimi, iki karşıt devlet oluşumu (state formation) teorisini incelemek için kullanılmıştır: Robert Carneiro’nun sınırlandırma teorisi (circumscrtiption theory) ve Elman Service’in kurumsallaşmış liderlik teorisi. Her iki teori de Zulu’ların siyasal gelişimini kısmen berraklaştırmıştır. Carneiro’nun teorisi devletin kökenini ve bölgesel genişliğini açıklar- ken Service’in teorisi Zulu devletindeki siyasal rollerin farklılaşmaya başlamasını açıklayabilmiş- tir. Zulu devlet oluşumunun nedenlerinin iki alternatif izahı, Carneiro ve Service’in birbirlerinden ayrılan teorik perspektiflerini bütünleştirmek için tartışılmıştır. İlk olarak Zulu Kralı Shaka’nın rolü, yalnızca Shaka’nın fetih mücadelesinin Zulu Krallığı’nın birleşmesi için araçsal olduğu ölçüde siyasi olarak anlamlı kabul edilmelidir. İkinci olarak Zulu siyasetindeki diğer gelişmeler, dağınık bir kabileden sistematik bir askeri devlete uzanan sınırlı yapısal değişiklikleri içermekte- dir. Doğuşu ve sonraki dönüşümleri dahil olmak üzere siyasi oluşumların analizi, “tek hatlı evrim (unilineal evolution)” terimleriyle değil, çok boyutlu süreçsel bir bakış açısıyla yapılmalıdır. 

full text: PDF


See related writings on comparative sociology and theory.